Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Tiskárny Vězeňské služby ČR


Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tiskárny Vězeňské služby ČR, se sídlem ve Vazební věznici Praha-Pankrác, Soudní 988/1, Praha 4, 140 57, IČO 00 21 24 23 (dále jen „Zhotovitel“) jsou vydány v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku (zejm. § 273), přičemž všechny dodávky, prodeje a služby (dále též „Zboží“) poskytované jakémukoliv subjektu nakupujícímu či odebírajícímu od Zhotovitele Zboží (dále jen „Objednatel“) se řídí výhradně těmito VOP, pokud odlišná ujednání ve smlouvě nestanoví jinak.

Neučinil-li tak již dříve, platí, že učiněním objednávky nebo přijetím dodávky se Objednatel seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Odlišné všeobecné obchodní podmínky, nebude-li písemně výslovně dohodnuto jinak, nejsou ze strany Zhotovitele akceptovány. V případě, že Objednatel vznese vůči VOP výhradu či požadavky změn nebo jsou navrženy obchodní podmínky odlišné od těchto VOP, není Zhotovitel před jejich písemnou akceptací povinen dodat Zboží Objednateli a takto ujednané jiné všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pouze pro danou transakci.


Uzavírání smluv

Smlouva je uzavřena po potvrzení objednávky Objednatele níže uvedeným způsobem nebo přímo dodáním Zboží Objednateli či určené osobě. Zhotovitel v případě akceptace potvrdí Objednateli jeho objednávku zpravidla do dvou pracovních dnů po jejím obdržení, a to telefonicky, telefaxem, e-mailem nebo dopisem atp. Svými nabídkami a reakcemi na nabídky je Zhotovitel vázán 5 dnů, pokud není písemně určena delší doba. Jestliže zaujímáme k otázkám týkajícím se provedení objednávky stanovisko, vycházíme zcela z údajů Objednatele.


Kupní cena/Dodání:

Objednatel je povinen za Zboží zaplatit cenu sjednanou nebo určenou dle nabídky či nacenění Zhotovitele ke dni uzavření smluvního vztahu (není-li ji, pak dle aktuálního ceníku Zhotovitele) zvýšenou o daňové povinnosti (např. DPH) nebo jiné platební závazky (např. odst. 3.4, 3.8). Doprava či skladování atp. zboží není v ceně obsaženo. Není-li výslovně uvedeno jinak, považuje se nabídka nebo nacenění Zhotovitele za neúplný rozpočet. Zboží je zpravidla dodáváno v/na nevratných obalech a obaly nejsou účtovány (opětovné zabalení po provedení kontroly Zboží Objednatelem hradí Objednatel). Vlastníkem palet zůstává Zhotovitel, přičemž je oprávněn si účtovat s cenou za Zboží vratnou zálohu za poskytnutou paletu či jiný pevnou součást balení, která při neřádném vrácení do 1 měsíce od

dodání propadá Zhotoviteli jako smluvní pokuta za navrácení, která při nevrácení v řádném stavu propadá Zhotoviteli jako smluvní pokuta za nevrácení. Zhotovitel je povinen přijmout Zboží (včetně jeho části) i před sjednanou dobou. U Zboží si Zhotovitel vyhrazuje právo provádět cenové úpravy k datu dodání Zboží v případě, kdyby došlo ke změně cen surovin nebo jiných vstupů, které by cenu Zboží zvýšily o více než 8 % oproti datu uzavření smlouvy. V případě zavedení daní nebo cel či jiných (zejm. správních) poplatků nebo odvodů budou tyto k ceně připočteny automaticky a v plné výši. Jestliže bude Zboží dodatečně modifikováno na základě přání Objednatele po uzavření smlouvy, má Zhotovitel právo zvýšit cenu o vzniklé náklady a odpovídající zisk, které si úprava Zboží vyžádá. U Zboží zasílaného na dobírku nebo jiným speciálním nebo vyžádaným způsobem je Zhotovitel oprávněn k ceně připočítat i náklady této přepravy. Dodání se tak uskutečňuje předáním přepravci.

Nebude-li dohodnuto jinak, platí pro všechny dodávky Zboží dodací podmínka EXW dle Incoterms 2000 (odběr v sídle nebo určeném závodu Zhotovitele), tím není dotčena možnost Zhotovitele dodat i v místě Objednatele. Objednatel (resp. jeho přepravce) je povinen při převzetí dodávky potvrdit dodací list, příp. fakturu podpisem oprávněného zástupce, příp. též otiskem firemního razítka.

Dodací lhůta je určena v potvrzení objednávky Objednatele nebo jiném dokumentu Zhotovitele, popř. je-li uvedena na objednávce, počítá se od akceptace objednávky ze strany Zhotovitele a ujasnění všech parametrů objednávky. Termíny dohodnutých dílčích nebo vlastního plnění je Zhotovitel povinen splnit v případě, že Objednatel uhradil všechny předchozí dohodnuté nebo jinak splatné platby nebo je-li na vyžádání Zhotovitele řádně Zhotoviteli předán originál písemné objednávky nebo akceptace nabídky Zhotovitele. Do dodací lhůty se nezapočítává doba, dokdy nebyly vyjasněny všechny technické otázky dodávky Zboží nebo její převzetí Objednatelem, popř. případná nutná úřední povolení. Dodací lhůta se prodlužuje o délku trvání překážky (včetně dob dle čl. 3.6. )+ 2 dny po odpadnutí překážky u Zhotovitele nebo jeho subdodavatele (kupř. nedostatek výrobních surovin), pokud se dodání zpozdí v důsledku zásahu vyšší moci jako např. blokáda, stávka, nepokoje, demonstrace, obchodní, kontrolní, měnová a politická opatření státních institucí, přírodní události (včetně kalamit), nezaviněné zpoždění z důvodu dopravní poruchy či havárie, neplnění smluvních závazků subdodavateli Zhotovitele, prostoje a kontroly na hraničních přechodech či orgány státní správy. O výše uvedených událostech informuje Zhotovitel Objednatele nejpozději do 6 pracovních dnů od jeho objektivní vědomosti o nich.

V případě odložení nebo nepřevzetí dodávky ze strany Objednatele si Zhotovitel může naúčtovat skladné ve výši 1% ceny dodávky za každý započatý týden -vzniknou-li skladováním prokazatelně náklady vyšší (tj. o více než 15 % oproti výše uvedené úplatě, např. nutnost speciálního uskladnění), je Zhotovitel oprávněn účtovat tyto náklady v plné výši. Neposkytne-li Objednatel náležitou součinnost při odběru Zboží, a to ani 6 pracovních dnů od prvního možného předání Zboží nebo je-li dodávka odložena nebo skladována déle než 10 dnů, má Zhotovitel právo od kupní smlouvy odstoupit; tím není dotčeno právo na úhradu skladného a nákladů dle tohoto odstavce.


Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané Zboží včetně DPH a eventuálních příplatků Zhotoviteli. Zhotovitel vystaví ke každé dodávce řádný daňový doklad. Právo na fakturaci vzniká dnem stanoveným Zhotovitelem k předání Zboží (včetně jeho části) Objednateli nebo prvnímu dopravci, podle toho, co nastane dříve. Není-li předem dohodnuto jinak, Objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu Zhotoviteli podle daňového dokladu včetně uvedených příplatků a DPH nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, přičemž za splnění se považuje okamžik úhrady celé fakturované částky Zhotoviteli.

Objednatel není oprávněn z jakéhokoliv důvodu Kupní cenu zadržovat, započítávat na pohledávky Zhotovitele nebo postupovat bez souhlasu Zhotovitele pohledávky vůči Zhotoviteli třetím osobám. Zhotovitel odpovídá za škodu jím způsobenou výhradně tehdy, pokud ji zavinil. Odpovídá-li Zhotovitel za ušlý zisk, pak tento hradí do výše 1 % z hodnoty celého netto plnění (tj. bez daní, cel, nákladů přepravy apod.) za každých celých dokončených 7 dnů zpoždění, nejvýše však až do maximální výše 10 % z hodnoty celého netto plnění. Náhrada škody za jiné prokazatelně zaviněné škody způsobené Zhotovitelem v rámci plnění smluvních vztahů na základě těchto VOP se omezuje na 200 % hodnoty netto plnění, ze kterého nebo v souvislosti s nímž vznikla škoda.


Nároky z vad zboží

Zhotovitel odpovídá za to, že Zboží je primárně provedeno dle na cenění Zhotovitele a podpůrně v obvyklé kvalitě, odpovídající účelu, k němuž se takové Zboží zpravidla užívá, není-li výslovně v objednávce Objednavatele požadováno jinak. Drobné změny provedení v důsledku dalšího technického a technologického vývoje jsou vyhrazeny a přípustné. Údaje týkající se rozměrů, hmotnosti apod. podléhají výrobnětechnologickým odchylkám. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost zjistil. Zjistí-li Zhotovitel skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena objednávka, a tyto překážky znemožňují provedení Objednávky dohodnutým způsobem, postupuje tak, že to oznámí Objednateli a je oprávněn vyčkat na závazný pokyn Objednatele, jak dále postupovat.

Do dosažení dohody o změně je Zhotovitel oprávněn provádění Objednávky přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. Není-li v dalších ustanoveních těchto VOP dohodnuto jinak, je Objednatel nebo jeho dopravce povinen Zboží prohlédnout ihned při jeho dodání za účelem zjištění, zda dodané Zboží nevykazuje zjevné vady (kupř. poškozené obaly, chybějící kusy a chybné dodávky) a tyto případné vady uplatnit přímo při dodání (poznámka v dodacím listu nebo sepsaný zápis o zjevných vadách je nezbytnou podmínkou pro řádné uplatnění reklamace, bez nichž není reklamace platně a řádně uplatněná). Ostatní vady Zboží (zejm. kvalitativní) uplatňuje Objednatel bez zbytečného odkladu u Zhotovitele písemně reklamačním listem s přesnou charakteristikou vad a dalšími nezbytnými údaji (včetně fotodokumentace), týkajícími se reklamovaného Zboží (dodávky), a to vždy nejpozději do 4 dnů od dodání, jinak práva zodpovědnosti za tyto vady zanikají.

Na základě oprávněné reklamace množstevní vady je Objednatel oprávněn uplatnit právo na dodávku chybějícího zboží nebo na úměrnou slevu z kupní ceny. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli 30-ti denní lhůtu a potřebnou součinnost k dodatečnému plnění. Zhotovitel je povinen nejpozději do třiceti dnů po doručení reklamačního listu oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost k přezkoumání reklamace, popř. k dodatečnému plnění. Zhotovitel je oprávněn reklamované Zboží bez dalšího prohlédnout, případně nechat prohlédnout pověřenou osobou (v případě využití odborného znaleckého posouzení reklamace nebo prověření u výrobce Zboží se lhůta k vyjádření k reklamaci prodlužuje o další třicet dnů, resp. o dobu nezbytnou k obdržení výsledků vyžádané analýzy).
Volba řešení a nároku, které plynou z reklamace kvalitativní vady, přísluší se zohledněním případného stanoviska Objednatele Zhotoviteli.

V případě oprávněné reklamace vady odstranitelné je Zhotovitel oprávněn podle své volby buď Zboží opravit, nebo dodat nové. V případě neodstranitelných vad může místo dodání nového zboží zmenšit dodávku a poskytnout slevu z kupní ceny. Právo odstoupit od smlouvy přísluší Objednateli jen, pokud Zhotovitel řádně uplatněný nedostatek či vadu ve stanovené době neodstranil výše uvedeným způsobem.


Vrácení zboží/Výhrada vlastnictví

V případě, že Objednatel bude postupovat v hrubém rozporu s těmito VOP nebo jinými ujednáními ve smlouvě, bude v platební neschopnosti nebo bude proti němu zahájeno insolvenční řízení, má Zhotovitel právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení dodaného Zboží nebo výrobků.

Dodané Zboží zůstává až do úplného zaplacení jeho ceny a všech stávajících i budoucích (tzn. splatných za doby neuhrazení jiné dřívější splatné pohledávky) pohledávek majetkem Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s platbou. Až do přechodu vlastnictví Zboží na Objednatele není Objednatel oprávněn bez souhlasu Zhotovitel Zboží vyvést mimo hranice státu předání Zboží. Až do přechodu vlastnictví Zboží na Objednatele není Objednatel oprávněn Zboží jakkoliv neoddělitelně spojit s jiným zbožím či materiálem, v opačném případě je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu (splatnost dle daňového dokladu Zhotovitele) ve výši 15 % ceny dodávky, nelze-li cenu zjistit nebo je-li t.č. sporná, pak činí smluvní pokuta 20.000,-CZK.


Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy uzavřené dle těchto VOP nebo s odkazem na ně se řídí výhradně právním řádem České republiky (s výlukou celé Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží dle jejího čl. 6), a to zákonem č. 513/1991 Sb. – obchodním zákoníkem. Pokud se některé ustanovení těchto podmínek stane nebo bude shledáno neplatným, nebude tím dotčena platnost jiných ustanovení. Veškeré smluvní pokuty sjednané těmito VOP nemají vliv na výši náhrady škody.

Tam, kde to rozhodné právo připouští, budou všechny případné spory ze smluv uzavřených dle těchto VOP nebo ze smluv odkazujících na VOP (včetně otázky neplatnosti smlouvy atp.) řešeny u soudu příslušného dle místa sídla Zhotovitele dle zápisu v obchodním rejstříku k datu zahájení řízení. Tyto VOP jsou účinné ode dne 1.4.2010 a jsou mj. k dispozici v sídle Zhotovitele a na jeho webových stránkách. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním nových VOP nebo bez náhrady. Zhotovitel není oprávněn jednostranně měnit, doplňovat nebo zrušit tyto VOP v průběhu jednotlivého konkrétního smluvního vztahu s Objednatelem, a to po celou dobu jeho trvání. V případě, že Zhotovitel změní nebo zruší znění těchto VOP, je pro Objednatele závazné znění účinné ke dni uzavření smlouvy s Zhotovitelem.

Obchodní podmínky si můžete také stáhnout

Obchodní podmínky  se Vám stáhnou ve formátu PDF a budou obsahovat celkem 3 stránky A4. Obchodní podmínky jsou na této webové stránce aktualizované od 23.11.2016!